Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

English for Business • Greenwich English College

Course Overview • English for Business
Greenwich English College • English for Business
CampusMelbourne, Sydney
Course typeเรียนภาษาอังกฤษ
Approx. course feeA$235-265 per week
Cost$$
RequirementIELTS 5.0
IntakeEvery 4 weeks

ชื่อคอร์ส:

        English for Business

 

ชื่อสถาบัน: 

        Greenwich English College

 

รายละเอียดคอร์ส:

        การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ค่อนข้างแตกต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหรือภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา คอร์ส English for Business จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ หรือผู้ที่ต้องการยกระดับอาชีพของตัวเองด้วยการเสริมสร้างทักษะที่เป็นที่ต้องการ

        คอร์สนี้ประกอบไปด้วยการเรียนเชิงปฏิบัติ 4 สัปดาห์ในแต่ละ Module มีทั้งหมด 3 Modules ด้วยกัน ดังนี้

  • Module 1 : Administration and Customer Service
  • Module 2 : Sales and Marketing
  • Module 3 : Management and Human Resources

        นักเรียนสามารถเลือกเรียนแค่ Module ใด Module หนึ่ง เพื่อเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่นักเรียนสนใจ หรือจะเรียนทั้ง 3 Modules เลยก็ได้ จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการทำงานด้านธุรกิจของนักเรียนได้มากขึ้น

        คำศัพท์ที่ได้เรียนในคอร์สจะมีความเกี่ยวข้องกับด้านอาชีพและการทำงาน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจผ่านการแสดงบทบาทสมมติ และการพูดนำเสนอในชั้นเรียน

        หลังจากเรียนจบจากคอร์สนี้นักเรียนจะมีความเข้าใจผู้พูดภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษา อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนมากขึ้น

 

ระยะเวลาเรียน: 

        4, 8 และ 12 สัปดาห์

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร: 

        หลักสูตรของคอร์ส English for Business ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษา Intermediate ไปจนถึงระดับ Upper-intermediate ซึ่งต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการพูด, เขียน และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

        คอร์ส English for Business ยังเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ Cambridge BULATS ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการรับยอมรับระดับนานาชาติ ใช้วัดความสามารถทางภาษาสำหรับใช้ในด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resources) และการจ้างงานจากบริษัทต่างๆทั่วโลก

Share now