Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Master of Business (Accounting) • Queensland University of Technology (QUT)

Course Overview • Master of Business (Accounting)
Queensland University of Technology (QUT) • Master of Business (Accounting)
CampusBrisbane
Course typeปริญญาตรี/ปริญญาโท
Approx. course feeA$31,700 per year
Cost$$
RequirementIELTS 6.5 (No band less than 6.0)
IntakeFebruary, July and November

ชื่อคอร์ส:

        Master of Business (Accounting)

 

ชื่อสถาบัน:

        Queensland University of Technology (QUT)

 

รายละเอียดคอร์ส:

        คอร์ส Master of Business (Accounting) ของ Queensland University of Technology เป็นหลักสูตรการเรียน Accouning ในขั้น Advance ขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้าน Accounting มาอยู่แล้ว

        หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับรองได้ว่ามีคุณภาพตรงตามกับมาตรฐานของ Australian Qualifications Framework สำหรับโปรแกรม coursework ระดับปริญญาโท โดยเน้นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา สำหรับสายงานทางด้าน Accounting

        ตัวอย่างวิชาทั่วไปที่จะได้เรียนในคอร์สนี้ ได้แก่ กฎหมายด้านภาษี, financial accounting, กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับตลาดทุนระหว่างประเทศ, การบริหารกลยุทธ์ด้านบัญชี หรือปัญหาการกำกับดูแลด้านบัญชี เป็นต้น

        นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะความรู้ผ่านวิชาต่างๆในคอร์สเรียนนี้ตลอดหลักสูตร พร้อมพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นซึ่งจะได้เรียนรู้กระบวนการจัดการกับปัญหา โดยผู้แนะนำและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

        คอร์ส Master of Business ของ QUT แบ่งวิชาเรียนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. Foundation studies (48 credit points)
 2. Discipline studies (96 credit points)
 3. Complementary studies (48 credit points)

        นักศึกษาที่เคยเรียน Accounting ในระดับปริญญาตรีมาอยู่แล้ว จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานในส่วนของ Fountain studies 192 credit points

        ส่วนนักศึกษาที่ได้วุฒิปริญญา Accounting ด้วยคะแนน GPA ขั้นต่ำ 4 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7 โดยใช้เกณฑ์ของ QUT) จะเรียนเพียง 144 credit points

 

ระยะเวลาเรียน:

        หลักสูตรเรียนเต็มเวลา (Full Time) ใช้ระยะเวลา 1.5 – 2 ปี

        การสมัครเรียนในครั้งแรกจะได้รับการลงทะเบียนให้เป็นหลักสูตร 1.5 ปีก่อน แต่ถ้านักศึกษาประสงค์จะเรียนหลักสูตร 2 ปี สามารถแจ้งความจำนงในการขอเปลี่ยนหลักสูตรได้ในใบสมัครเลย

 

        Master of Business – หลักสูตร 1.5 ปี

        จบการศึกษาระดับปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ accounting และได้รับการยอมรับจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 4.0 (จากเกณฑ์คะแนนเต็ม 7.0 ของ QUT)

 

        Master of Business – หลักสูตร 2 ปี

        จบการศึกษาระดับปริญญา (หรือสูงกว่า) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ accounting และได้รับการยอมรับ ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 4.0 (จากเกณฑ์คะแนนเต็ม 7.0 ของ QUT)

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

        คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและการบัญชีของตัวเอง โดยหากมีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้มาอยู่แล้วจะดีกว่า หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะความรู้ของคุณให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ทักษะการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา เพื่อยกระดับตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเอง

        ยิ่งไปกว่านั้นการสอนของที่นี่ยังเน้นภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต โดยหลักสูตรการสอนได้ถูกพัฒนาขึ้นจากการปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการได้ทำงานกับผู้นำด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะมาช่วยแชร์ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานแบบมืออาชีพ

 

Career outcome:

        ด้วยหลักสูตรปริญญาโทด้าน Accounting ของ QUT ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ต่อยอดจากระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่จบมาสามารถทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สิน ความรู้เรื่องกฎหมายทางแพ่ง ความรู้ด้านการสำรวจและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานระดับผู้นำในอุตสาหกรรมการค้า องค์กรของรัฐบาล และองค์กรสาธารณะ

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้

 • Business Analyst
 • Business Risk and Governance Consultant
 • Certified Practicing Accountant
 • Chartered Accountant
 • Chief Financial Officer
 • Corporate Secretary
 • Financial Controller
 • Financial Project Manager
 • Forensic Accountant
 • Funds Manager
 • Property Development
 • Stockbroker

 

จบแล้วได้วุฒิอะไร:

        Master of Business (Accounting)

Share now