Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Master of Professional Accounting • Australian Catholic University (ACU)

Course Overview • Master of Professional Accounting
Australian Catholic University (ACU) • Master of Professional Accounting
CampusMelbourne, North Sydney
Course typeปริญญาตรี/ปริญญาโท
Approx. course feeA$27,960 per year
Cost$$
RequirementIELTS 6.5 (No band less than 6.0)
IntakeFebruary, July

ชื่อคอร์ส:

        Master of Professional Accounting

 

ชื่อสถาบัน:

        Australian Catholic University

 

รายละเอียดคอร์ส:

        หลักสูตร Master of Professional Accounting (MPA) ของ Australian Catholic University ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับความต้องการระดับสากล เพื่อให้คุณได้สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีอย่างมีคุณภาพ

        แม้ว่าหลักสูตร MPA ของที่นี่เป็นหลักสูตรสองปี แต่คุณสามารถเรียนจบได้ภายในเวลาหนึ่งปี ถ้าเคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

        นักศึกษาจะได้เรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการนำความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติด้านการเงิน การจัดการบัญชี การตรวจสอบบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิธีเชิงปริมาณ ระบบข้อมูล กฎหมายเชิงธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร

        ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ยังสามารถสอบใบรับรอง CPA ของออสเตรเลีย รวมถึง Chartered Accountants Australia and New Zealand และ the Institute of Public Accountants

 

ระยะเวลาเรียน:

        หลักสูตรเรียนเต็มเวลา (Full Time) ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เลือกลงเรียน

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

        คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็นงานด้านบัญชี แต่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีมาก่อน และต้องการได้รับวุฒิการศึกษาด้านบัญชีในการเปลี่ยนงาน ซึ่งด้วยหลักสูตร MPA ที่จะทำให้คุณมีความเป็นมืออาชีพด้านการบัญชี

 

Career Outcome:

        การสำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจะทำให้คุณได้รับโอกาสในการจ้างงานสูง ไม่ต้องห่วงเรื่องการขาดแคลนตำแหน่งงานทางบัญชีในอนาคต มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถหางานได้หลังจบการศึกษา ซึ่งการจบปริญญาโทจะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองมากกว่านักศึกษาที่จบแค่ระดับปริญญาตรี

        ในขณะที่เศรษฐกิจของโลกมีการดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ความต้องการผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีก็ยิ่งมีมากขึ้น ถือเป็นผลดีต่อผู้ที่มีวุฒิการศึกษาจากออสเตรเลีย เนื่องจากได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ

        ด้วยวุฒิการศึกษา MPA ให้ความยืดหยุ่นในการเลือกอาชีพด้านบัญชีในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงตัวเลือกด้านอื่น ๆ อีกมาก

 

จบแล้วได้วุฒิอะไร:

        Master of Professional Accounting

Share now