Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Mercy Scholarship ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาตรีจาก ACU

Mercy-Scholarship

      Mercy Scholarship ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาตรีจาก Australian Catholic University (ACU) เรียนฟรี 4 ปี ครอบคลุมทุกคณะและสาขา

      Australian Catholic University (ACU) มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้มอบทุน ‘Mercy Scholarship’ เป็นทุนระดับปริญญาตรีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเห็นคุณค่าในตัวมนุษย์ และสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารในระดับสากล

มูลค่าของทุน

      ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาเรียนสูงสุด 4 ปี

 

จำนวนของทุน 

      ทางมหาวิทยาลัยมอบให้ปีละ 2 ทุน

 

วันปิดรับสมัคร

      วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

 

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนคอร์สระดับ undergradute ของ ACU คณะสาขาใดก็ได้
 • ได้รับ offer สมัครเรียนจาก ACU แล้ว
 • ลงทะเบียนเรียนและเริ่มเรียนในช่วงที่ได้รับทุน
 • ไม่ได้อยู่ในช่วงรับทุนการศึกษาอื่นๆจาก ACU, รัฐบาลออสเตรเลีย หรือรัฐบาลของประเทศอื่นๆ
 • เป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศที่มีรายชื่ออยู่ใน Amnesty International

 

ขั้นตอนการสมัครทุน

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ ‘ACU Scholarship’ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับใบสมัครด้วย

 • เขียน statement หรือเรียงความจำนวนไม่เกิน 750 คำ ในหัวข้อ ‘The sanctity of human life’
 • ทรานสคริปต์หรือหลักฐานการศึกษาระดับสูงสุดของผู้สมัคร
 • Letter of offer หรือจดหมายตอบรับคอร์สเรียนที่สมัครของ ACU

 

เกณฑ์การคัดเลือก

กรรมการจะพิจารณาใบสมัครทั้งหมดโดยตัดสินจาก :

 • เรียงความภาษาอังกฤษที่ผู้สมัครส่งมา
 • ผลการเรียน

 

ขั้นตอนการคัดเลือก

 • ผู้สมัครจะได้รับคัดเลือกจากสำนักงานทุนการศึกษา (Scholarships Office) ของ ACU เป็นลำดับแรก
 • ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในขั้นตอนแรกจะถูกนำรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกอีกรอบ ได้แก่ ผู้อำนวยการ, คณะผู้บริหาร, อธิบการบดี, นักศาสนศาสตร์ และนักปรัชญา 
 • ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ทาง Skype เพื่อนำเสนอในหัวข้อ ‘The sanctity of human life’

 

การรับทุนต่อเนื่องในขณะที่กำลังศึกษา

เพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับทุนต่อเนื่องทุกปี นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full-time)
 • มีเกรดเฉลี่ย (GPA) อย่างน้อย 4.0 ตาม point scale ของ ACU
 • นักเรียนต้องส่งจดหมายแสดงความขอบคุณ (letter of appreciation) ในทุกปีระหว่างการศึกษา อธิบายว่าทุนที่ได้รับได้ช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรบ้าง โดยให้ส่งจดหมายกับทาง Scholarships Office ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคมของแต่ละปี

 

Source : Mercy Scholarship