Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงจาก VFS และการนัดหมายก่อนยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย

VFS change

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงจาก VFS หัวข้อการนัดหมายทุกครั้งก่อนยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป ทาง VFS ประกาศให้ผู้ขอวีซ่าออสเตรเลียจากประเทศไทยจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับ VFS ล่วงหน้า ก่อนที่จะทำการยื่นวีซ่า (แบบเปเปอร์) หรือทำเรื่องเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

หลังจากนัดแล้ว ให้นำใบนัดหมายมาแสดงตามวันและเวลาที่นัดหมาย ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในกรุงเทพฯและเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่าแบบออนไลน์จะต้องทำการนัดหมายสำหรับการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์หลังจากที่ได้รับจดหมายแจ้งให้มาเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว

 คำแนะนำเพิ่มเติม

  • หากบนนิ้วมีบาดแผลควรรอให้หายก่อนไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์
  • เฉพาะผู้สมัครที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยื่นวีซ่าเท่านั้น ยกเว้นผู้ปกครองเด็กที่มาพร้อมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
  • ถ้าไม่นัดล่วงหน้าทาง VFS จะไม่รับยื่นวีซ่าหรือเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์
  • นัดหมายได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งหนังสือเดินทาง ซึ่งถ้าต้องการขอวีซ่าที่เป็นครอบครัว 4 คนที่ จะต้องทำนัดทั้งหมด 4 ครั้ง
  • สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางด้วยกัน (ตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป) สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของ VFS ทางโทรศัพท์ 021187100 หรือส่งอีเมลไปที่ appointmentsagent.dibpth@vfshelpline.com เพื่อทำการนัดหมาย
  • ต้องนำใบนัดมาแสดงตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้
  • แนะนำให้ไปถึงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลานัด
  • หากพลาดการนัดหมายในวันที่กำหนด ระบบจะอนุญาตให้ทำการนัดหมายอีกครั้งได้หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้วเท่านั้น

 

Source : VFS Global