Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ทุนเรียนป.โท-ป.เอกเต็มจำนวนจาก The University of Melbourne

 

The University of Melbourne มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับคนที่สมัครเรียนคอร์ส Masters by Research หรือ Doctoral degree (PhD) และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับทุนตัวนี้จะมีให้ทั้งค่าเล่าเรียน พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนและเงินจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่าตั้งตัว แต่นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนจากการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และงานวิจัยที่เคยทำมามีคุณภาพ

ปัจจัยการคัดเลือกก็มีอยู่หลายอย่าง เช่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในระดับเดียวกันกับหลักสูตรที่สมัครขอทุน, มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีผลงานตีพิมพ์อ้างอิง, มีวุฒิการศึกษาแพทย์เฉพาะทาง หรือเคยแต่งเพลงต้นฉบับเป็นของตัวเองก็สามารถใช้ในการพิจารณาได้

มูลค่าของทุน

1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมซึ่งรวมไปถึงค่าเล่าเรียน มูลค่าเท่ากับระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดในแต่ละระดับ คือ

 • Masters by Research degree สูงสุด 2 ปี
 • Doctoral degree สูงสุด 4 ปี

ถ้านักเรียนลงทะเบียนเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนดตามนี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง

2) ค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 30,600 AUD ต่อปี (เรตสำหรับนักเรียน Full-time ปี 2019) ให้กับนักเรียน Masters by Research degree สูงสุด 2 ปี และนักเรียน Doctoral degree สูงสุด 3.5 ปี ซึ่งจำนวนที่ได้จะระบุในใบ offer ของนักเรียนอีกที นักเรียนจะได้รับเงินทุก 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเริ่มรับทุนการศึกษา

3) ค่าใช้จ่ายตั้งต้นสำหรับการย้ายถิ่นฐานให้กับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงนักเรียนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยทุนส่วนนี้มักจะรวมอยู่กับทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (ในข้อ 2) ที่ให้มาก้อนแรก จำนวนตามนี้

 • 2,000 AUD สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากรัฐหรือเมืองอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรัฐ Victoria
 • 3,000 AUD สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับทุนในส่วนนี้ ได้แก่

 • อยู่ในรัฐอื่นหรือประเทศอื่นขณะที่สมัครรับทุน
 • ไม่ได้เรียนที่สถาบันการศึกษาใดๆในรัฐ Victoria ภายใน 12 เดือนก่อนการสมัครทุน
 • จำเป็นต้องย้ายที่อยู่มายังเมือง Melbourne เพื่อเรียนที่ The University of Melbourne

4) ประกัน Overseas Student Health Cover (OSHC) แบบ Single Membership คุ้มครองเฉพาะนักเรียนต่างชาติที่กำลังถือวีซ่านักเรียนในออสเตรเลีย

5) ค่าใช้จ่ายสำหรับทำ Thesis ในกรณีที่นักเรียนต้องทำวิทยานิพนธ์เข้าเล่ม (hard copy) ตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ (เช่น ค่าพิมพ์, ค่าเข้าเล่ม) ขึ้นอยู่กับใบเสร็จที่ใช้แสดงให้ดู โดยต้องยื่นภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่มีการชำระค่าใช้จ่าย มูลค่าดังนี้

 • 420 AUD สำหรับนักเรียน Masters degree
 • 840 AUD สำหรับนักเรียน Doctoral degree

 

สาขาที่สามารถสมัครเรียน

ทุกสาขาในคอร์ส graduated research

 

จำนวนทุนการศึกษาที่ให้

ประมาณ 600 ทุน

 

การสมัครทุน

 • ถ้าเป็นนักเรียนใหม่และได้สมัครเรียนในคอร์ส graduate research ไปแล้ว นักเรียนจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนโดยอัตโนมัติหากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบว่าใบสมัครทุนการศึกษาได้รับการบันทึก ภายใน 7 วันหลังจากได้ส่งใบสมัครเรียนแล้ว
 • ถ้านักเรียนได้ตอบรับใบ offer จากทางมหาวิทยาลัยแล้ว และต้องการเปลี่ยนวันเริ่มเรียนเพื่อรอการพิจารณาทุน นักเรียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อพิจารณารับทุนในปีถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบว่าใบสมัครทุนการศึกษาได้รับการบันทึก ภายใน 7 วันหลังจากได้ส่งแบบฟอร์มสมัครออนไลน์แล้ว
 • ถ้าปัจจุบันนักเรียนได้สมัครเรียนในคอร์ส graduate research ที่ต้องการรับทุนแล้ว จะต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อพิจารณารับทุนในปีถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบว่าใบสมัครทุนการศึกษาได้รับการบันทึก ภายใน 7 วันหลังจากได้ส่งแบบฟอร์มสมัครออนไลน์แล้ว

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

         การลงทะเบียน

 • นักเรียนที่รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full-time) ใน The University of Melbourne
 • ในกรณีที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนแบบ Full-time แล้วแต่ได้รับการตอบรับแบบ Part-time ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ได้จะเปลี่ยนเป็นเรตนักเรียน Part-time (50% ของทุน Full-time) หลังจากวันที่อนุมัติ ระยะเวลาเทียบเท่ากับนักเรียน Full-time ทั้งนี้นักเรียนต้องกรอกแบบฟอร์ม Tax File Number Declaration ให้กับมหาวิทยาลัย เพราะทุนรายเดือนที่ได้จะขึ้นอยู่ภาษีเงินได้ด้วย แต่จะไม่กระทบกับทุนค่าเรียน
 • ถ้านักเรียนลงทะเบียนเรียนแบบ Part-time แล้วแต่ได้รับการตอบรับแบบ Full-time ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ได้จะเปลี่ยนเป็นเรตนักเรียน Full-time หลังจากวันที่อนุมัติ ตลอดระยะเวลาสูงสุดที่ทุนการศึกษาครอบคลุม แต่จะไม่มีผลกับทุนค่าเรียน

         การเริ่มเรียน

 • ต้องเริ่มเรียนและรับทุนการศึกษาตามปีที่ระบุในใบ offer
 • การเริ่มรับทุนการศึกษาไม่สามารถขอเลื่อนไปยังปีถัดไปได้ ยกเว้นได้รับคำร้องมาจากคณะหรือสาขาที่นักเรียนลงทะเบียน
 • ถ้านักเรียนระบุวันที่เริ่มเรียนวันเดียวกับวันที่เริ่มรับทุนในใบ offer ทุนการศึกษาก็จะเริ่มนับจากวันที่เริ่มเรียนในคอร์สที่ลงทะเบียนไว้
 • ถ้านักเรียนระบุวันเริ่มเรียนก่อนวันเริ่มเริ่มรับทุน เวลาที่เริ่มรับทุนจะเริ่มนับในวันที่ 1 มกราคม หลังจากปีที่คุณตอบรับข้อเสนอทุนการศึกษา

         กรณีตัดสิทธิ์การให้ทุนรายเดือน

 • ขาดเรียนเกิน 20 วันต่อปี (นักเรียน Full-time) หรือ
 • ลาป่วยเกิน 10 วันต่อปี (นักเรียน Full-time)

อ่านต่อ เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับทุน แบบละเอียด

 

ติดตามข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ หรือการเรียนต่อต่างประเทศได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwahclub.com หรือเฟซบุ๊คเพจ Thaiwahclub

สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนที่ The University of Melbourne หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE@ : @beyondstudy หรือเบอร์โทร 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)

 

Source : Graduate Research Scholarships